W roku 2016 zasadźca Eko-osady Brzozówka ogłosił ogólne zasady, kierowane na przywitanie osób chcących zamieszkać lub współpracować w Osadzie.

1. Naszym zawołaniem jest: ZGODA BUDUJE!
2. Szanujemy każdego Człowieka, nawet jak się z nim nie zgadzamy.
3. Cenimy przyrodę i chcemy żyć w kontakcie z Ziemią, z szacunkiem korzystać z jej darów i dbać o jej fragment, nam powierzony.
4. Chcemy mieszkać w sąsiedztwie z ludźmi o dobrych wibracjach, mających zbieżne poglądy na korzystanie z zasobów naturalnych, osobisty rozwój i wzajemną pomoc.
5. Nie odpowiada nam powszechny system gospodarczy, charakteryzujący się przewagą koncernów. Skłaniamy się ku pracy w ramach „ekonomii społecznej” i „zrównoważonego rozwoju”.
6. Chcemy mieć czas i spokój dla osobistego rozwoju: zdrowotnego, duchowego i ekonomicznego. W zgiełku miast i przekazów podprogowych stało się to trudne.
7. Wspieramy wynalazczość, służącą obniżenia kosztów egzystencji, dlatego wśród nas są wynalazcy pracujący z OZE. Chcemy też promować dawne, niesłusznie zapomniane, umiejętności, i rzemiosła takie jak budowa i użytkowanie domów z materiałów naturalnych a także uprawa i wykorzystanie konopi włóknistych.
8. Chcemy się podzielić z Tobą swoimi doświadczeniami a także otwarci jesteśmy na Twoje twórcze pomysły.

3 marca 2018 roku, Wiec Osadników Brzozówki uchwalił:

NASZE PRAWO

1. Wolni Ludzie, tworzący naszą Osadę, przybyli tu czynić dobrze i odkrywać dobro naturalne: swoje własne, innych Ludzi oraz Ziemi nam powierzonej.
2. Łączy nas szacunek dla Ziemi, jako planety, Ojczyzny i tej jej cząstki, jaką jest teren Osady.
3. Wspólną wolą tworzymy w Osadzie sferę dobra, szacunku dla każdego Człowieka i przyrody. Dobro tu przez Osadników zastane, będące wytworem przyrody i duchową aurą Eko-Brzozówki, kultywujemy i wzbogacamy swoimi dobrymi myślami, dobrym słowem i prawymi czynami.
4. Tradycja słowiańska i staropolska jest dla nas inspiracją. Jesteśmy też przyjaźni wobec, niesprzecznych z naszą, tradycji innych krajów, zwłaszcza słowiańskich i obu Ameryk.
5. W Osadzie panuje tolerancja religijna. Nabożeństwa prywatne nie mogą przeszkadzać innym mieszkańcom Osady. Propaganda religijna nie jest dopuszczalna w przestrzeni Osady.
6. Każda osoba przybywająca do Osady jest uprzejmie przyjmowana i, jeżeli ma taką wolę, pouczona o naszych zasadach i celach Fundacji. Może też uczestniczyć w szkoleniach, zajęciach, ceremoniach i innych spotkaniach na zasadach ustalonych przez Fundację Eko-osada Brzozówka.
7. W przestrzeni Osady każdy Człowiek cieszy się szacunkiem. Osoby, które w Osadzie ujawnią swoje problemy, mogą liczyć na pomoc ze strony Osadników: dobrą myślą, dobrym słowem, dobrą radą i wsparciem materialnym w miarę możliwości. Jeżeli gość nie przestrzega naszych Zasad to ma być o tym uprzejmie upominany, a w skrajnym przypadku odprawiony z Osady z życzeniami zdrowia.
8. Wszyscy dorośli Osadnicy, mający na terenie Osady własność lub miejsce zamieszkania, tworzą Wiec Osadników Brzozówki.
9. Każda i każdy z Osadników żyje na swoim terytorium i ma na nim swobodę, jednak nie może przeszkadzać innym Osadnikom i Sąsiadom.
10. Wszystkim Osadnikom i naszym gościom służy przestrzeń wspólna, czyli centrum Osady podarowane przez Zasadźcę Osady i zagospodarowane prze Fundację i jej przyjaciół oraz gości. Domy i urządzenia tamtejsze są przeznaczone do wspólnego użytku grona Osadników i Fundacji prowadzących tam działania edukacyjne, kulturalne, zajęcia rozwoju duchowego i spotkania towarzyskie.
11. O przestrzeń i domy wspólne, a także o drogę wewnętrzną, dbają i łożą na nie Fundacja i wszyscy Osadnicy.
12. Spory między Osadnikami winny być rozwiązane poprzez nich samych w duchu braterskim, zaś, gdy to okaże się niemożliwe, za zgodą Stron rozsądzi je Wiec, uwzględniając zwyczajowe prawo naturalne.
13. Wiec obraduje, aby uzyskać wspólną zgodę. W razie braku jednogłośnej zgody, decyzje podejmuje się w głosowaniu.
14. Wiec może ogłosić przepisy porządkowe obowiązujące w przestrzeni wspólnej terytorialnie oraz w sferze atmosfery i dźwięku Osady.
15. Wiec może zaprosić na swe obrady zaprzyjaźnione osoby, związane z Osadą.
16. Pomoc wzajemna jest siłą Osadników: Kto jej potrzebuje, winien ją otrzymać. Gdy Osadnik dostrzeże, że inna osoba w przestrzeni Osady jest w potrzebie, powinien jej ofiarować pomoc i gdy otrzyma przyzwolenie, to ją realnie zapewnić.
17. Gdy komukolwiek z Osadników lub Fundacji potrzebna jest znaczna pomoc, Osadnicy stają do tłoki, aby wspólną siłą pokonać trudności przekraczające możliwości jednej osoby lub Zarządu Fundacji.
18. W Osadzie będzie działać Spółdzielnia, jako wspólne przedsiębiorstwo ekonomii społecznej, do której zaproszeni są wszyscy Osadnicy i organizacje z terytorium i przestrzeni Osady.
19. Osadnicy dbając o przyrodę nie zanieczyszczają gleby Osady ani okolicy, a także powietrza i starają się korzystać z odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej. Prowadzą też selektywną zbiórkę odpadów, w tym kompostowanie i wywożą ze swych siedzib odpady nie przydatne w gospodarstwach, zgodnie z przepisami gminnymi.
20. Ich warsztaty pracy nie są uciążliwe dla Sąsiadów i neutralne dla przyrody.
21. Hodując zwierzęta Osadnicy ograniczają ich liczbę do kilku, aby nie zagrażały zwierzętom dzikim ani nie naprzykrzały się Sąsiadom.
22. Polowania w przestrzeni Osady są zabronione.
23. Osada zajmuje przestrzeń dawnej działki nr 185 w Brzozówce, ale może zostać powiększona przez Zasadźcę o tereny sąsiednie.