STATUT FUNDACJI EKO-OSADA BRZOZÓWKA

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja EKO-OSADA BRZOZÓWKA” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Małgorzatę Łęcką; zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Roberta Dora w jego Kancelarii Notarialnej dnia 29 lipca 2015 roku.
oraz Pawła Fijałkowskiego; zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Roberta Dora w jego Kancelarii Notarialnej , dnia 29 lipca 2015 roku.
Repertorium Nr 3410/2015, sporządzonym w Warszawie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach ( Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz.203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
3. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja BRZOZÓWKA.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

ROZDZIAŁ II

SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 3

Siedzibą Fundacji jest Brzozówka, powiat rawski w województwie łódzkim.

§ 4

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, filie oraz inne podmioty określone przepisami prawa.
Fundacja może przystępować do spółek oraz innych fundacji
Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może wspierać działalność osób fizycznych i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, jak również sama może korzystać z podobnego wsparcia z ich strony.
§ 5

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku oraz prostokątnej, wskazującym nazwę i siedzibę.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, nagrody oraz wyróżnienia, jak również przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów Fundacji oraz dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ III

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 7

Celami Fundacji jest:

Rozwój, popularyzowanie i wspieranie budownictwa z materiałów naturalnych.
Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Rozwój edukacji, w szczególności edukacji ekologicznej i regionalnej.
Ochrona przyrody i środowiska naturalnego Ziemi.
Promowanie dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej Polski.
Popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem idei wiosek i osad ekologicznych.
Upowszechnianie i wspieranie inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej.
Promowanie i korzystanie z odnawialnych źródeł energii.
Wspieranie małorolnego rolnictwa, ogrodnictwa i zielarstwa, rolnictwa ekologicznego i prowadzonego na zasadach tradycyjnych.
Promowanie zasad naturalnego (ekologicznego) trybu życia, zdrowego odżywiania się i leczenia metodami naturalnymi.
Rozwój, wspieranie i promowanie agroturystyki, ekoturystyki oraz turystyki wiejskiej;
Promowanie i tworzenie zagród tematycznych ( małych gospodarstw specjalizujących się w jednej z tradycyjnych upraw lub jednym z tradycyjnych rzemiosł).
Integrowanie społeczności lokalnej wokół wartości przyrodniczych, kulturalnych oraz społecznych;
Wspieranie innych społeczności proekologicznych.
Działalność kulturalna.
Wspieranie wynalazczości.
§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Gromadzenie funduszy na cele statutowe, w formie donacji, dotacji, grantów, odpisów podatkowych i nieoprocentowanych pożyczek.
Stworzenie modelowej eko-osady we wsi Brzozówka w gminie Cielądz, powiat rawski, województwo łódzkie
Wspieranie, promowanie oraz wszelkie działania na rzecz rozwoju budownictwa z materiałów naturalnych.
Opracowywanie, tworzenie i realizacja innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych a tradycyjnych technologii, przystosowanych do potrzeb współczesnych, w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa.
Opracowywanie, tworzenie i realizacja innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych a także tradycyjnych technologii, przystosowanych do potrzeb współczesnych, w zakresie energetyki lokalnej (rozproszonej).
Tworzenia mikrosieci elektrycznych ciepłowniczych oraz mikro elektrowni lokalnych w systemie prosumenckim, pracujących na bazie odnawialnych źródeł energii.
Inicjowanie budowy domów mieszkalnych i gospodarczych, w udoskonalonych technologiach tradycyjnych, typowych dla dawnej wsi polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów budowlanych takich jak: drewno, glina, słoma, kamień naturalny.
Organizowanie szkoleń i warsztatów tradycyjnych rzemiosł wiejskich i miejskich, zwłaszcza: zduństwa, ciesielstwa, garncarstwa, tkactwa, powroźnictwa, tłoczenia olejów, zielarstwa.
Organizację szkoleń i warsztatów dotyczących zagadnień wymienionych w pkt. 2,3,4,5,6, 7 i 8
Tworzenie i realizacja projektów edukacyjnych w szczególności programów edukacji ekologicznej i regionalnej;
Tworzenie ośrodków edukacyjnych oraz ścieżek edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych;
Opracowywanie materiałów edukacyjnych, w tym publikacji i wydawnictw.
Organizowanie wizyt i zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej, których celem będzie przybliżenie zasad i praktyki zrównoważonego rozwoju na wsi w poszanowaniu przyrody.
Organizacja imprez kulturalnych, plenerów artystycznych i festiwali
Publikacja dzieł sztuki i zapisów imprez kulturalnych w formie drukowanej lub elektronicznej.
Organizację oraz wspieranie inicjatyw proekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw realizowanych na zasadach zrównoważonego rozwoju.
Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi działającymi w zakresie ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Współpracę z uczelniami i naukowcami, zajmującymi się zagadnieniami ochrony przyrody oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii.
Współpracę z wynalazcami, pracującymi nad urządzeniami i systemami wykorzystującymi odnawialne źródła energii, organizowanie inkubatora wynalazczości oraz turnusów pobytowych dla wynalazców na terenie eko-osady.
Współpracę z rolnikami stosującymi ekologiczne i biodynamiczne techniki upraw.
Prowadzenie doradztwa prawnego, finansowego i organizacyjnego związanego z ekologią, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.
Wprowadzanie metod tradycyjnego rolnictwa, dostosowanych do współczesnych potrzeb, w tym prowadzenie gospodarstwa wzorcowego.
Organizowanie dni otwartych, jarmarków, konferencji i zlotów dla osób i organizacji zainteresowanych zrównoważonym rozwojem na obszarach wiejskich i ekonomiką społeczną
Wspieranie lokalnej spółdzielczości i innych form ekonomii społecznej, w tym pozarolniczej działalności gospodarczej mieszkańców wsi.
Tworzenie i promowanie ofert turystycznych, bazy noclegowej i gastronomicznej oraz imprez turystycznych w poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
Publicystykę informującą o celach Fundacji i życiu osady przekazywaną poprzez media tradycyjne i elektroniczne.
Udział w debatach publicznych w sprawach dotyczących podmiotowość człowieka, ochrony jego zdrowia i psychiki, ochrony przyrody, poszanowania zasobów energetycznych Ziemi a także tworzenia dobrego prawa (na szczeblu lokalnym, państwowym oraz Unii Europejskiej).
§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 20000 zł oraz nadanie gruntu w postaci działek nr 185/12 i 185/16 o łącznej powierzchni 0,8685 hektara, które Fundatorzy przekazali Fundacji na własność aktem darowizny z 29 lipca 2015 roku, a także środki finansowe, nieruchomości, ruchomości oraz inne prawa majątkowe nabyte lub wytworzone przez Fundację w toku jej działania. Po rejestracji Fundacji, Fundatorzy mogą podnieść fundusz założycielski oraz przekazać jej dodatkowy grunt.

§ 11

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, określoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w następującym zakresie:

01.28 Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych,
10.3 Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
10.4 Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
10.8 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych,
31.0 Produkcja mebli,
28.1 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia,
46.2 Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt,
47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach,
47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
41.1 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
59.2 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych,
68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
85.5 Pozaszkolne formy edukacji,
86.90 E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
93.1 Działalność związana ze sportem,
93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
96.0 Pozostała indywidualna działalność usługowa,
86.90 A Działalność fizjoterapeutyczna,
85.52 Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
28.30 Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
02.40 Działalność usługowa związana z leśnictwem,
16.23 Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
02.20 Pozyskiwanie drewna,
02.20 Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna,
28.21 Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,
28.99 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
81.3 Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych.
16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,
28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,
28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,
33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
Działalność, dla prowadzenia której wymagana jest koncesja albo zezwolenie na podstawie odrębnych przepisów może być prowadzona po ich uzyskaniu.

Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie, wymienionym w punktach 27, 33 i 34.

Fundacja prowadzi działalność odpłatną lub na zasadach barteru, w zakresie wymienionym w pozostałych punktach.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

darowizn, spadków, zapisów;
subwencji osób fizycznych i prawnych;
dotacji i kwot wsparcia z krajowych programów i funduszy celowych oraz europejskich i światowych środków pomocowych przeznaczonych na realizację zadań zbieżnych z celami działania Fundacji;
dochodów z działalności gospodarczej Fundacji, którą prowadzi w rozmiarach służących realizacji jej celów;
dochodów z kapitałów pieniężnych i instrumentów finansowych ;
dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.,
odpisów z podatków PIT;
dochodów z innych źródeł.
2. Dochody pochodzące z donacji , subwencji, darowizn, grantów, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jednak tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15

1. Osoby fizyczne lub prawne, które dokonają na rzecz Fundacji donacji jednorazowej o wartości równej lub większej 100 000 złotych uzyskują tytuł Patrona Fundacji, jeżeli wyrażą na to zgodę.

2. Osoby fizyczne lub prawne, które dokonają na rzecz Fundacji donacji równej lub większej niż 20 000 zł, uzyskują tytuł Donatora Fundacji, jeżeli wyrażą na to zgodę.

§ 16

Fundacja w zakresie realizacji celów statutowych może prowadzić działalność zleconą przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne).

ROZDZIAŁ V

ORGANY FUNDACJI
§ 17

Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji. W ich skład mogą wchodzić Fundatorzy.

§ 18

1. Rada Fundacji, zwaną dalej Radą, składa się z jednej lub większej liczby osób. Skład Rady Fundacji wyłaniany jest spośród:

a) Fundatorów;

b) Patronów lub Donatorów Fundacji (osoby fizyczne lub prawne);

c) Innych osób powołanych uchwałą Rady Fundacji.

2. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.

3. Warunkami członkostwa Patronów i Donatorów Fundacji, o których mowa w ust.1 lit. b, w Radzie jest złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze brania udziału w pracach Rady w terminie 1 miesiąca od dnia dokonania donacji.

§ 19

1. Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.

2. Rada Fundacji powoływana jest na 4 lata.

§ 20

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

§ 21

1. Jeżeli Rada składa się z więcej niż jednej osoby, to Fundatorzy powołują z jej składu Przewodniczącego Rady.

2. Kadencja Przewodniczącego trwa 4 lata.

§ 22

1. Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady lub przez Fundatorów.

2. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.

3. Członkowie Rady są powiadamiani o terminie e-mailem lub w inny przyjęty przez Radę sposób, na co najmniej 2 tygodnie przed posiedzeniem Rady.

§ 23

W posiedzeniu Rady jej członkowie mogą być reprezentowani przez upełnomocnionych przedstawicieli.

§ 24

1. Rada może podejmować uchwały we wszystkich sprawach należących do jej zakresu kompetencji.

2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady, chyba, że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.

§ 25

Do zakresu kompetencji Rady należy:

występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji;
rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji wraz z oceną pracy Zarządu za te okresy;
wyrażanie opinii o wieloletnich i rocznych planach realizacji celów Fundacji;
ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
przyznawanie na wniosek Zarządu nagród i wyróżnień osobom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację i dla samej Fundacji;
wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Zarząd Fundacji majątkiem przekraczającym wartość 100.000 złotych;
inne sprawy przekazane postanowieniami niniejszego statutu do kompetencji Rady.
§ 26

Członkostwo w Radzie wygasa wskutek:

a) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z prac w Radzie;

b) śmierci członka Rady;

c) odwołania;

d) likwidacji członka Rady lub jego upadłości obejmującej likwidację majątku.

§ 27

Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i powoływany jest na okres 4 lat.
Pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy.
Każdy kolejny Zarząd Fundacji powoływany jest przez Radę Fundacji.
W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezesa Zarządu wybiera Rada Fundacji w drodze uchwały.
§ 28

Zarząd może być odwołany przed upływem kadencji, jeżeli jego działanie jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu lub celu Fundacji.
W przypadku określonym w punkcie 1. odwołanie Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady.
§ 29

Członkowie Zarządu mogą z tytułu pełnienia swojej funkcji mogą być wynagradzani i nagradzani.
W sprawach objętych stosunkiem pracy członków Zarządu oświadczenia w imieniu Fundacji składa Rada Fundacji.
§ 30

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji z zastrzeżeniem punku g,
przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
tworzenie i znoszenie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji,
ustalenie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w ramach prowadzenia działalności statutowej oraz działalności gospodarczej,
powoływanie i odwoływanie kierowników zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji,
zaciąganie zobowiązań nie przekraczających 100.000 zł.
§ 31

Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes Zarządu lub z jego upoważnienia inny członek Zarządu.

§ 32

W sprawach należących do zakresu jego kompetencji Zarząd podejmuje uchwały.
W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
§ 33

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają:

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego: jeden członek Zarządu.

b) w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwaj członkowie Zarządu – łącznie.

§ 34

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.
Rezygnacja musi był zgłoszona w formie pisemnej do Rady Fundacji.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż przez jedną kadencję.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU
§ 35

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. Zmiana statutu nie wymaga formy aktu notarialnego.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 36

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 37

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia.

STATUT FUNDACJI SŁOWIAŃSKA EKO-OSADA BRZOZÓWKA, KRS 0000658572

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „FUNDACJA SŁOWIAŃSKA EKO-OSADA BRZOZÓWKA” zwana dalej „Fundacją”,
została ustanowiona przez:
1. „Fundację Eko-Osada Brzozówka” z siedzibą w Brzozówce, wpisana do KRS pod nr 0000583744,
reprezentowaną przez prezesa zarządu Pawła Arnolda Fijałkowskiego syna Wiesława i Wandy;
zamieszkałego w Brzozówce
oraz
2. Stefana Michała Rybaka, syna Leona i Józefy, zamieszkałego w Warszawie
zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Roberta Dora w
jego Kancelarii Notarialnej, dnia 29 grudnia 2016 roku, Repertorium A 6226/2016, działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.
poz. 40),

2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

Rozdział II

SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Brzozówka w gminie Cielądz, powiat rawski, województwo łódzkie.

§ 4

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może dla celów współpracy z
zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
2. Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, filie oraz inne podmioty określone przepisami
prawa.
3. Fundacja może przystępować do spółek, spółdzielni oraz innych fundacji.
4. Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może wspierać działalność osób fizycznych i prawnych,
których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, jak również sama może korzystać z podobnego
wsparcia z ich strony.

§ 5

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku oraz symbolem z literą B.

Rozdział III

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Celami Fundacji jest:
1. rozwój eko-osady położonej w miejscowości Brzozówka, gmina Cielądz, założonej w 2014 roku,
2. rozwój, popularyzowanie i wspieranie budownictwa z materiałów naturalnych,
3. podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
4. rozwój edukacji, w szczególności edukacji ekologicznej i regionalnej,
5. ochrona przyrody i środowiska naturalnego Ziemi,
6. promowanie dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej Polski,
7. popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem idei wiosek i osad
ekologicznych,
8. upowszechnianie i wspieranie inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej,
9. promowanie i korzystanie z odnawialnych źródeł energii,
10. wspieranie małorolnego rolnictwa, ogrodnictwa i zielarstwa, rolnictwa ekologicznego i
prowadzonego na zasadach tradycyjnych,

11. promowanie zasad naturalnego (ekologicznego) trybu życia, zdrowego odżywania się i leczenia
metodami naturalnymi,
12. rozwój, wspieranie i promowanie agroturystyki, ekoturystyki oraz turystyki wiejskiej,
13. promowanie i tworzenie zagród tematycznych (małych gospodarstw specjalizujących się w jednej z
tradycyjnych upraw lub jednym
z tradycyjnych rzemiosł),
14. integrowanie społeczności lokalnej wokół wartości przyrodniczych, kulturalnych oraz społecznych,
15. wspieranie innych społeczności proekologicznych,
16. działalność kulturalna,
17. wspieranie wynalazczości,
18. uprawa konopi włóknistych i upowszechnianie wykorzystywania ich jako pożytecznego surowca.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Gromadzenie funduszy na cele statutowe, w formie donacji, dotacji, grantów, odpisów
podatkowych i nieoprocentowanych pożyczek.
2. Organizowanie i współudział w budowie modelowej eko-osady we wsi Brzozówka w gminie
Cielądz, powiat rawski, województwo łódzkie
3. Wspieranie, promowanie oraz organizowanie kursów, szkoleń i warsztatów z dziedziny
budownictwa z materiałów naturalnych.
4. Tworzenia mikro sieci elektrycznych ciepłowniczych oraz mikro elektrowni lokalnych pracujących
na bazie odnawialnych źródeł energii (OZE).
5. Organizowanie szkoleń i warsztatów tradycyjnych rzemiosł wiejskich i miejskich, zwłaszcza:
zduństwa, ciesielstwa, garncarstwa, tkactwa, powroźnictwa, tłoczenia olejów, zielarstwa.
6. Tworzenie i realizacja projektów edukacyjnych w szczególności programów edukacji ekologicznej
i regionalnej;
7. Opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych, w formie drukowanej i elektronicznej.
8. Organizacja imprez kulturalnych, plenerów artystycznych i festiwali

9. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i
gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi działającymi w
zakresie ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
10. Działania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
1. Wspieranie lokalnej spółdzielczości i innych form ekonomii społecznej, w tym rolniczej i
pozarolniczej działalności gospodarczej mieszkańców wsi.
2. Tworzenie i promowanie ofert turystycznych, bazy noclegowej i gastronomicznej oraz imprez
turystycznych.
3. Udział w debatach publicznych w sprawach dotyczących podmiotowość człowieka, ochrony jego
zdrowia i psychiki, ochrony przyrody, poszanowania zasobów energetycznych Ziemi a także
tworzenia dobrego prawa (na szczeblu lokalnym, państwowym oraz Unii Europejskiej).

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, gdy cele statutowe obu
organizacji są zbieżne.

Rozdział IV
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

Majątek Fundacji stanowi:
1. Nadanie gruntu w postaci działki nr 185/16 znajdujących się we wsi Brzozówka, powiat rawski, o
powierzchni 30 (trzydziestu) arów, które Fundacja „Eko-Osada Brzozówka” przekazuje na
własność nowopowstałej Fundacji „Słowiańska Eko-Osada Brzozówka”.
2. Fundusz założycielski w wysokości 5000 (pięciu tysięcy) złotych, które Stefan M. Rybak
przekazuje na własność nowopowstałej Fundacji” Słowiańska Eko-Osada Brzozówka”.
3. Środki finansowe, nieruchomości, ruchomości oraz inne prawa majątkowe nabyte lub
wytworzone przez Fundację w toku jej działania.
Po rejestracji Fundacji , Fundatorzy mogą podnieść fundusz założycielski oraz przekazać jej dodatkowy
majątek.

§ 10

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód jest przeznaczony na cele
statutowe.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, określoną według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD), w następującym zakresie:
1) 01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji
leków i wyrobów farmaceutycznych,
2) 10.39.Z Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
3) 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych,
4) 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
5) 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
6) 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli,
7) 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych,
8) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
9) 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla
zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
10) 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i
targowiskach,
11) 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku
domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
12) 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów
używanych do wyplatania.
13) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
14) 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
15) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
16) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
17) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
18) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
19) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programami telewizyjnymi,
20) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

21) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
22) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
23) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
24) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
25) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
26) 93.29.Z Działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
27) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
28) 86.90. A Działalność fizjoterapeutyczna,
29) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
30) 85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
31) 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie
sklasyfikowana,
32) 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,
33) 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
34) 02.20.Z Pozyskiwanie drewna,
35) 02.20.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna,
36) 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,
37) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
38) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni ,
39) 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów
używanych do wyplatania,
40) 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,
41) 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,
42) 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,
43) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
44) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
45) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
46) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
47) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
48) 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
49) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych,

50) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
51) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

Działalność, dla prowadzenia, której wymagana jest koncesja albo zezwolenie na podstawie odrębnych
przepisów może być prowadzona po ich uzyskaniu.
Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatna i odpłatną.

§ 11
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów;
1) subwencji osób fizycznych i prawnych;
2) dotacji i kwot wsparcia z krajowych programów i funduszy celowych oraz europejskich i światowych
środków pomocowych przeznaczonych na realizację zadań zbieżnych z celami działania Fundacji;
3) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji;
4) dochodów z kapitałów pieniężnych i instrumentów finansowych;
5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
6) odpisów z podatków osób fizycznych i prawnych

2. Dochody pochodzące z donacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 12
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza, jednak tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 13
1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji donacji jednorazowej o wartości
równej lub większej 100 000 złotych uzyskują tytuł Patrona Fundacji, jeżeli wyrażą na to zgodę.
2. Osoby fizyczne lub prawne, które dokonają na rzecz Fundacji donacji równej lub większej niż
20 000 zł, uzyskują tytuł Donatora Fundacji, jeżeli wyrażą na to zgodę.

Rozdział V
ORGANY FUNDACJI

§ 14
Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji. W ich skład mogą wchodzić przedstawiciel
Fundatora (osoby prawnej) i Fundator (osoba fizyczna)

§ 15
1. Rada Fundacji, zwaną dalej Radą, składa się z trzech lub większej liczby osób. Radę tworzą:
Przedstawiciel Fundatora (osoby prawnej) oraz Fundator (osoba fizyczna) a także osoby powołane
przez nich jednomyślnie , w formie pisemnej uchwały.
2. W razie śmierci Fundatora (osoby fizycznej), bądź ustania Fundatora (osoby prawnej) drugi z
Fundatorów ma prawo samodzielnie powoływać nowych członków Rady. W razie śmierci i ustania
obu Fundatorów, uprawnienie powoływania nowych członków Rady przechodzi na samą Radę. Od
tego momentu Rada wybiera nowych członków w drodze uchwały zapadającej zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Rady.
3. Kadencja Rady trwa cztery lata.
4. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
a) upływu kadencji
b) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z prac w Radzie,
c) śmierci członka Rady,

§ 16
Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.
§ 17
1. Fundatorzy powołują z składu Rady jej Przewodniczącego/Przewodniczącą na pierwszą kadencję.
2. Po zakończeniu pierwszej kadencji Przewodniczącego/Przewodniczącej uprawnienie
powoływania na tę funkcję przechodzi na samą Radę. Od tego momentu Rada wybiera ze swego
składu Przewodniczącego/Przewodniczącą w drodze uchwały zapadającej zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Rady.
3. Kadencja Przewodniczącego/Przewodniczącej trwa cztery lata.

§ 18
1. Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego/Przewodniczącą lub przez Fundatorów.
2. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.
3. Członkowie Rady są powiadamiani o terminie e-mailem lub w inny
przyjęty przez Radę sposób, na co najmniej siedem dni przed posiedzeniem Rady.

§ 19
1. Rada podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do jej zakresu kompetencji.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech
członków Rady, za wyjątkiem sytuacji opisanej w par. 20 ust. 2. , w par. 31 oraz w par.33.

§ 20
Do zakresu kompetencji Rady należy:
1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,
4. wyrażanie opinii o rocznych planach działalności Fundacji,
5. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
6. upoważnianie Zarządu Fundacji do rozporządzania majątkiem Fundacji, w tym zbywania i nabywania
składników majątkowych ,na sumę powyżej 100 000 zł
7. upoważnianie Zarządu do zawierania umów o pomocy, grantach i dotacjach dla Fundacji na sumę
większą niż 100 000 zł.
8. Podejmowanie decyzji o połączeniu się z inną fundacją lub przystąpienia do innej organizacji.
9. Udzielanie absolutorium członkom Zarządu

§ 21
1.Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z jednej, dwóch lub trzech osób. Zarząd tworzą:
Prezes (w Zarządzie jednoosobowym) lub Prezes i Wiceprezesi.
2.Pracami Zarządu kieruje Prezes
2.Kadencja Zarządu trwa cztery lata

3.Pierwszy skład Zarządu i jego pierwszego Prezesa powołują i odwołują Fundatorzy w formie pisemnej
uchwały..
4. Kolejne składy Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
5.Członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji.
6.Powolanie i odwołanie członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Rady.

§22
W sprawach umów cywilno-prawnych oraz o pracę z członkami Zarządu oświadczenia w imieniu Fundacji
składa Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Fundacji.
§ 23
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji Rady Fundacji.
§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
b) zarządzanie majątkiem Fundacji,
c) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
d) tworzenie i znoszenie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji,
e) ustalenie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w ramach prowadzenia
działalności statutowej oraz działalności gospodarczej,
f) zawieranie umów o pomocy finansowej, o umów granty oraz dotacje dla Fundacji
g) zbywanie i nabywanie składników majątkowych Fundacji do sumy 100 000 zł
§ 25
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub, z jego upoważnienia, inny członek Zarządu.

§ 26
1. W sprawach należących do zakresu jego kompetencji Zarząd podejmuje uchwały.
2. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
dwóch członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

§ 27
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają:
a) w przypadku Zarządu jednoosobowego: jeden członek Zarządu
b) w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwaj członkowie Zarządu - łącznie.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU

§ 28

Decyzje w przedmiocie zmiany niniejszego Statutu podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej
uchwały. W razie śmierci (osoby fizycznej) i lub ustaniu (osoby prawnej) jednego z Fundatorów prawo
zmiany Statutu przysługuje pozostałemu Fundatorowi. Po śmierci i ustaniu obu Fundatorów,
uprawnienie zmiany Statutu przechodzi na Radę Fundacji. Od tego momentu Rada może zmienić Statut
drodze uchwały zapadającej zwykłą większością głosów. Zmiana Statutu nie wymaga formy aktu
notarialnego.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub z powodu
długotrwałego braku działalności statutowej.

§ 30

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały. W
razie śmierci (osoby fizycznej) lub ustania (osoby prawnej) jednego z Fundatorów prawo podjęcia takiej
uchwały przysługuje pozostałemu Fundatorowi. Po śmierci i ustaniu obu Fundatorów, uprawnienie
likwidacji Fundacji przechodzi na samą Radę. Od tego momentu Rada może podjąć decyzję o likwidacji w

drodze uchwały zapadającej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków
Rady.

§ 31

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 o fundacjach,
instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 32

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia.

§ 33

Ministrem właściwym do sprawowania nadzoru nad Fundacją jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Brzozówka, dnia 28 grudnia 2016 r.