ROK 2020

FUNDACJA SŁOWIAŃSKA EKO-OSADA BRZOZÓWKA

Brzozówka 24 A, 96-214 Cielądz, pow. rawski, woj. łódzkie

KRS 0000658572 zarejestrowana 16 stycznia 2017

REGON: 366345244, NIP: 8351607418

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI w roku 2020

 

1. Działania organizacyjne

 

Od początku roku Fundacja przyjęła na siebie zadanie przejęcia większości zadań realizowanych dotąd przez Fundację-matkę (KRS 583744), z którą łączy ją identyczność celów statutowych i osoby fundatorów Stefana Rybaka i Pawła Fijałkowskiego oraz członków Zarządu i Rady. Realizuje przy tym porozumienie Zarządów obu Fundacji z 2 stycznia 2018 r. o udostępnieniu terenu i obiektów na działkach w Brzozówce.

Tym samym, nasza Fundacja przejęła praktycznie wszystkie zadania społeczne realizowane dotąd w Eko-osadzie Brzozówka. Było to konieczne, ponieważ w Fundacji-matce miało miejsce wrogie przejęcie struktury prawnej, co skutkowało zaborem zasobów pieniężnych oraz utrzymującym się od sierpnia 2019 r. wakatem we wszystkich organach po zakończeniu ich I kadencji.

Ponieważ do początku 2020 r. Fundacja Słowiańska Eko-osada Brzozówka nie otrzymała terenu przyrzeczonego nam w akcie powołania z grudnia 2016, to działalność była kontynuowana na terenach działek fundacji-matki. Także prezes Daniel Fijałkowski udostępnił Fundacji swoją, przyległą działkę nr 185/8.

Ustalono, że Fundacja może tam prowadzić zajęcia i budować obiekty.

Reasumując: W 2020 roku Fundacja Słowiańska Eko-osada Brzozówka przejęła i pomyślnie realizowała cele statutowe i zwyczajowe funkcje społeczne Fundacji Eko-osada Brzozówka, KRS 583744.

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej, wszystkie prace na użytkowanym terenie były wykonane pracą społeczną aktywistów i wolontariuszy. Jedynie 2500 zł częściowego finansowania budowy estrady na Amfiteatrze było przeprowadzone poprzez przekazanie materiałów budowlanych i opłacenie rzemieślnika przez księgowość LGD.

 

2. Poszukiwanie funduszy

 

2.1 Członkowie Rady i Zarządu w osobach Daniela Fijałkowskiego, Pawła Fijałkowskiego i Stefana Rybaka, przy pomocy Agnieszki Maćkowiak-Fijałkowskiej, opracowali kilka projektów rozwoju obiektów w centrum Osady i działań edukacyjnych, które zostały rozesłane do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, PGE i innych sponsorów prywatnych z prośbą o pomoc.

Od stycznia 2020 zostało opracowanych szereg projektów, do sfinansowania w całości lub w większej części przez fundusze publiczne i prywatne:

 

2.2 Projekt BUDOWNICTWO NATURALNE I PERMAKULTURA został złożony w styczniu 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Uzyskał on wysoką punktację za merytoryczność, jednak Urząd nie przyznał dotacji z powodu braków formalnych.

2.3 Projekt PROSUMENT W KONOPNEJ CHACIE był zaproponowany Fundacji PGE Filantropia, w nim proponowaliśmy: KONOPNA CHATA zasilana kogenratorem na biomasę i panel słoneczny ma być obiektem unikalnym w skali Kraju może stać się jedną z głównych w regionie atrakcji dla ludzi kochających naturę. Wzbudzi ona znaczne zainteresowania, gdyż jest zaprojektowana na wzór dawnych chat wiejskich i zostanie wybudowana prawie wyłącznie z materiałów naturalnych, w tym słomy konopnej – jako izolatora ścian. Zasilanie, zaprojektowane przez inż. Stefana Rybaka jest urządzeniem prosumenckim, które będzie skorelowanym z lokalna siecią PGE. Chętni będą mogli sprawdzić działanie instalacji OZE, obserwując prądnicę, voltomierz i inne urządzenia pomiarowe oraz poznać zalety systemu prosumnckiego.

Projekt wpisuje się w powstającą w Brzozówce eko-osadę i pozytywistyczny program działających w niej Fundacji.

Projekt nie uzyskał dotacji.

2.4 W tym samym czasie wystąpiliśmy do LGD Kraina Rawki o grant 5 000 zł na budowę zadaszonej sceny WIEJSKIEGO AMFITEATRU. LGD przyznało nam tylko 2500 zł, w związku z czym Paweł i Daniel Fijałkowscy uzupełnili brakujący budżet darując drewno, pokrycie dachowe, kable i osprzęt elektryczny. Przy pracach społecznie pracowali P. Fijałkowski i Maciej Czekala, którzy wykonali instalację 230 V oraz impregnowanie drewnianej estrady z zadaszeniem.

2.5 Nasz projekt EKO-STRAŻNICA wynikał z doświadczeń aktywistów Fundacji i działaniach na rzecz ochrony Ziemi i ludzi przed industrialnymi skażeniami, w tym zatruwaniem gleby i wód gruntowych, ochrony przed smogiem i smogiem elektronicznym. Oto uzasadnieni i opis projektu złożonego do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich:

Tak wiec ustawiliśmy się w szeregu „strażników” wartości odwiecznych, które w epoce postindustrialnej okazały się najważniejszymi dla Wolności Człowieka. Naszym zadaniem minął już czas spektakularnych akcji protestacyjnych „ekologów” i należy spokojnie, ale z determinacja bronić przestrzeni naszej wolności: trzech żywiołów ( Ziemi, jej atmosfery i wód) oraz sfery psychicznej ( mentalności kształtowanej przez przekonania i media). Chcemy nasze apele do współobywateli i żądania wobec władz i korporacji popierać czynem. Dlatego w naszej Osadzie wszystkimi swoimi siłami budujemy społeczne centrum dobrych praktyk pod nazwą EKO-STRAŻNICA.

Nasz program edukacyjny wpisuje się w temat „zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych”, gdyż budownictwo naturalne oraz permakultura są wspaniałym przykładem umiarkowanego korzystania z darów przyrody, bez jej degradacji. Uczą też, że ochrona środowiska nie jest pojęciem abstrakcyjnym, ponieważ zasoby naturalne, z którymi pracujemy, są dostępne w każdej wsi i miasteczku i można z nich korzystać na swojej posesji bez przepłacania.

Dobrych praktyk można nauczyć się w centrum Eko-osady Brzozówka (teren 0,89 ha, podarowany przez Pawła A. Fijałkowskiego na wieczne czasy na cele społeczne). Wspólnymi siłami wybudowaliśmy tam eksperymentalną Kopułę (35 m2) wykonaną z drewna, gliny i słomy.

Od 2016 roku uczymy tam kreatywnego podejścia do rozwiązywania własnych potrzeb życiowych, gdyż zrywamy ze schematem „konsumenta”, który za wszystko słono płaci, otrzymując w zamian materiał standardowy, który mu nie odpowiada. Prezentujemy przykłady postawy twórczej, zakładającej własny udział w tworzeniu projektu architektonicznego, wyboru materiałów naturalnych na dom, jego estetyce i funkcjach zdrowotnych.

Damy przykłady zaradności ekologicznej poprzez stosowanie premakultury, co przekłada się na ochronę bioróżnorodności i korzystanie z funkcji ekosystemów i racjonalne korzystanie z wody. Przestrzegamy przed nadużywaniem pestycydów, herbicydów i pozostałej agresywnej chemizacji.

Ponadto, w ramach projektu odbywać się będą kursy i warsztaty: tradycyjnych umiejętności wiejskich, wykorzystania konopi włóknistych (cannabis sativa) oraz technik budowy i eksploatacji budynków naturalnych, przeznaczonych na obszary wiejskie a także korzystania z OZE.

Kursy Permakultury będą prowadzone wg metody Moniki Podsiadłej, promotorki tej dziedziny od ok. 20 lat, założycielki Ogrodów Permakultury w Podlodówku, woj. Lubelskie.

Partnerzy:

- Fundacja Słowiańska Eko-Osada Brzozówka

- Stowarzyszenie Osada Rodowa Zwon-Gora, woj. Witebskie, Białoruś

Kadra:

- koordynator projektu: Paweł A. Fijałkowski

- Informowanie o projekcie, presservice: red. Agnieszka Maćkowiak- Fijałkowska

- Koordynator współpracy ze strony białoruskiej: Ałła Miszurnaja

- Permakultura: Monika Podsiadła

Grupa docelowa:

środowiska zorientowane ekologicznie w Polsce i na Białorusi, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców terenów niezurbanizowanych.

Efekt społeczny:

nie określamy naszej „grupy docelowej”. Nasz przekaż medialny i przykład społecznego działania kierujemy do wszystkich osób, utożsamiających się z: ekologią, jako postawą społeczną, ochroną przyrody, obroną przed gwałtownymi zmianami klimatu, permakulturą, „zero-waste”, ruchem eko-wiosek itp.

Przypominamy też, że ochrona przyrody to korzystanie z odnawialnych źródeł energii i energooszczędnych technik budowlanych. Instalacja elektryczna OZE projektowane dla naszej Osady czerpie z energii Słońca.

Także nasze działanie w ramach Budownictwa Naturalnego i Permakultury, są motywowane zasadą: Korzystam z surowców dostępnych lokalnie, płacąc za nie taniej i dając zarobić sąsiadom. Do inwestycji budowlanych osadników zastosowane będą materiały naturalne, które są także dostępne w promieniu 5 km. Ogranicza to opłaty na transport i daje dochód miejscowym rolnikom i pracownikom budowlanym.

W sytuacjach klęsk żywiołowych, w tym epidemii, dobrze zorganizowana społeczność lokalna, korzystająca z OZE i mająca własną żywność, nie poniesie większych szkód. Zaś zdrowy tryb życia, jaki promujemy w naszych Osadach (Eko-Brzozówka i Zwon-Gora), przyczynia się do wzmocnienia odporności ludzi na choroby cywilizacyjne i epidemie powodowane przez patogeny.

Projekt nasz nie uzyskał dotacji w konkursie Aktywni Obywatele, jednak postanowiliśmy go kontynuować i szukać funduszy na jego realizację. Przygotowaliśmy jego drugą wersję na konkurs ogłoszony 30 listopada, z terminem zgłoszeń do 11 stycznia 2021.

Należnie od tego, kilka osób pomogło nam w budowie w ramach wolontariatu. Jesienią grupa działaczy fundacji zakonserwowała istniejący od 2017 r fundament pod dom eko-strażnicy i doprowadziła tam instalację elektryczną, aby budowa mogła rozpocząć się wiosną 2021 r.

Agnieszka i Paweł Fijałkowscy opracowali projekt na konkurs LGD: „Rozwój miejsc integracji społecznej” p.n. EKO-OSADA – ROZWÓJ MIEJSCA DZIAŁAŃ KULTUROWYCH. Projekt o wartości dotacji 32 000 zł, nie licząc pracy społecznej.


Jednak LGD nie przyznała dotacji podnosząc fakt, że nasza Fundacja jest na terenie Osady „posiadaczem zależnym” i chce dokonywać trwałych inwestycji na terenie nieruchomości Fundacji-matki. Oto merytoryczny fragment odrzuconego wniosku:IV. IDENTYFIKACJA GRANTU

Tytuł grantu: EKO-OSADA, ROZWÓJ MIEJSCA INTEGRACJI KULTUROWEJ

Cel grantu:

Przedsięwzięcie mające zwiększyć wartość kulturalną, rekreacyjną i edukacyjną obszaru Krainy Rawki, a zwłaszcza gminy Cielądz, przez działalność kulturalną i permakulturową, której celem jest propagowanie czynnych form ochrony przyrody ojczystej. Jest to ludyczna forma nauki poprzez pokazanie młodym ludziom metod harmonijnej realizacji marzeń o życiu w zgodzie z naturą i wykazanie, że budowa własnego szczęścia może łączyć się z dbałością o przyrodę i popieranie lokalnego, ekologicznego ogrodnictwa i rękodzieła. Także osoby w wieku starszym są zapraszane do Eko-osady Brzozówka i mile widziane na naszych zajęciach.

Projekt niniejszego przedsięwzięcia jest zbiorowego autorstwa grupy mieszkańców Eko-osada Brzozówka, wspomaganych przez założycielkę Ogrodów Permakulltury, https://www.koopermatywy.pl/ogrody-permakultury/ ,wynikiem realizacji ich marzeń i przemyśleń oraz wieloletnich doświadczeń w pracy społecznej.

Permakultura i budownictwo naturalne są świetnym przykładem umiarkowanego korzystania z darów przyrody, bez jej degradacji.

Uczy też, że ochrona środowiska nie jest pojęciem abstrakcyjnym, ponieważ zasoby naturalne, z którymi pracujemy, są dostępne w każdej wsi i można z nich korzystać na swojej posesji bezpłatnie lub za ponosząc minimalne koszty.

Przedsięwzięcie odpowiada na oczekiwania społeczne. Coraz więcej osób mieszkających na wsi, w małych miastach, a także w aglomeracjach, docenia wartości ekologiczne i pragnie czynnie chronić przyrodę. Nasz projekt ZIELONE POJĘCIE odpowiada na takie oczekiwania i daje szansę na integrację ludzi zorientowanych na ekologię i kulturę agrarną wokół miejsca, które chcemy rozwinąć z pomocą dotacji 1.1.1 Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych.

Działając na wsi, świadomie włączyliśmy się we współtworzenie permakultury jako formy odpowiedzialnego korzystania z zasobów przyrody, z dbałością o zdrowie człowieka. Jest nam też bliska tradycyjna kultura wsi polskiej w jej aspektach materialnym i niematerialnym, które propagujemy.

Elementem integracji wokół tych pozytywnych celów jest fakt, że istotna rolę w prowadzeniu zajęć odgrywają wolontariusze, zaś pilotażowe zajęcia w Eko-Brzozówce mogą stać się wzorcem dla innych grup i organizacji społecznych w całej Polsce.

Sam fakt zainaugurowania takiej akcji w jednej z rolniczych wsi na obszarze Krainy Rawki jest manifestacją twórczego podejścia do spraw ochrony przyrody ojczystej poprzez dobre praktyki.

Jest to oryginalna, ludyczna forma nauki poprzez pokazanie metod harmonijnej realizacji marzeń o życiu w zgodzie z naturą i wykazanie, że budowa własnego szczęścia może łączyć się z dbałością o przyrodę i czerpanie z rodzimej kultury wsi polskiej.

Zgodność z celami i wskaźnikami Lokalnej Strategii Rozwoju:

- Cel ogólny - “Kraina Rawki” mieszkańcami silna

- Cel szczegółowy - Zintegrowana i aktywna społeczność obszaru LGD “Kraina Rawki”

We wstępie do projektu, odrzuconego przez LGD, napisaliśmy:

Pragniemy podzielić się tą wiedzą, naszym wieloletnim doświadczeniem i entuzjazmem, by więcej „rajskich”, zdrowych ogrodów i gospodarstw pojawiało się na mapie Polski. Jednym z nich ma być centrum Eko-osady Brzozówka w pow. rawskim.

Oto załączony do wniosku szkic wstępny urządzenia terenu:

Po ogłoszeniu pandemii opracowaliśmy plan działań prozdrowotnych na terenie Eko-osady Brzozówka. Złożyliśmy pierwszy wniosek o 5 000 zł na ten cel do Urzędu Marszałkowskiego, na temat: „Oferta realizacji zadania publicznego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert”.

3. Edukacja ekologiczna i prozdrowotna

Począwszy od 1 maja 2020 r. członkowie Zarządu i Rady oraz wspierający nas wolontariusze prowadzili warsztaty budownictwa naturalnego i tworzenia upraw permakulturowych.

Szczególną rolę w tych zajęciach miała uprawa i zastosowanie konopi włóknistych (cannabis sativa), których uprawa no areale ok. 1 ha jest uprawiana na terenie Osady i w pobliżu przez Agnieszkę i Pawła Fijałkowskich. Gospodarze wielokrotnie pokazywali gościom swoją uprawę w różnych stadiach wzrostu konopi. Latem goście własnoręcznie pomagali zbiorze liści i kwiatostanów, ich sortowaniu i suszeniu.

1 i 2 sierpnia zorganizowaliśmy Dni Budowania Odporności Zdrowotnej, podczas których osadnicy i goście korzystli z prelekcji i porad trojga naturoterpeutów.

 

4. Kronika imprez kulturalnych

Z powodu ograniczeń sanitarnych tradycyjna Majówka naszej Osady odbyła się pod koniec miesiąca. W Galerii Sztuki Eko-Brzozówka odbył się weekendowy pokaz obrazu Edwarda Dwurnika, zaś na Amfiteatrze koncerty naszych zaprzyjaźnionych artystów, dla ograniczonej liczby słuchaczy. Jednak zainteresowanie wizytami i udziałem w pracy twórczej, którą Fundacja organizowała w tym ze wszech miar trudnym czasie, było duże i goście przyjeżdżali do nas.

Doroczny Festiwal LATOŚ rozpoczął się koncertami ludowej muzyki 21 i 22 czerwca: ku pamięci naszego przyjaciela śp. Mirko Fernandeza Sancheza (1956 -2018) wystąpił założony pzez niego zespół KURAKAS; koncert polskich pieśni ludowych dał zespół CYMBARKA ,chluba artystyczna naszej naszej gminy Cielądz. Współorganizatorem imprezy była Fundacja Jedność z Łodzi kierowana przez Agnieszkę Czubak, która poprowadziła multimedialną audycję o życiu i sztuce Mirko.

Kolejne koncerty i spotkania ze sztukami plastycznymi odbywały się w weekendy lipca, sierpnia i września.

Szczególnie reprezentowana była muzyka medytacyjna na gongach i instrumentach etnicznych. Na nich zagrali mistrzowie gry na gongach: Tomasz Niewiadomy, Piotr Dąbrowski i trzykrotnie Dorota Zdrojewska.

Swoje recitale piosenki literackiej dali Przemysław Pranay Pawlicki oraz Robert Skrzypek. Podczas wieczornych muzykowań przy ognisku swoje wiersze czytała Ewa Kumor.

W naszej wiejskiej galerii odbyły się jeszcze dwa weekendowe pokazy prac plastycznych: „plastyki leśnej” Iwony Czapskiej oraz miniaturowych grafik Janusza Gilewicza.

Iwona Czapska prowadziła też bezpłatne zajęcia tworzenia obrazków z szyszek, mchu i innych elementów znalezionych w lesie i na polu dedykowane dzieciom z naszej gminy.

29 i 30 sierpnia zorganizowaliśmy Dni Pokoju, na które tak zapraszaliśmy: Po prostu ogarnijmy miłością Człowieka - tego którym jesteś i tego, z którym nasze relacje są złe. Może uda się je uzdrowić? W partnerstwie, sąsiedztwie, rodzinie, wiosce, Kraju i na świecie... Można przybyć do nas osobiście lub połączyć się z nami zgromadzonymi w Eko-Brzozówce myślą lub duchowo. Na dwudniowe spotkanie przybyło kilkadziesiąt osób, uczestniczących w zajęciach jogi, medytacjach i spacerach po ostatnie wiechy konopi włóknistych. Kulminacją Dni Pokoju był koncert Doroty Zdrojewskiej, która zagrała w Kopule koncert na gongu „Ziemia” oraz misach tybetańskich.

19 września odbyło się grzybobranie, po którym gawędę o mykologii, w tym o znaczeniu zdrowotnym grzybów wygłosiła Anna Pyrka. Odwiedziła nas tego dnia grupa lekarzy z Polskiej Akademii Zdrowia, którzy wnieśli swoją wiedzę do zajęć o grzybach.

FESTIWAL LATOŚ 2020 zwieńczyliśmy 3 października Dniem Słowiańsko-Meksykańskim:zajęcia wokół temazcala - szałasu potów czyli metody dbałości o zdrowie w/g rdzennych narodów Meksyku - prowadził Francisco Martinez Rosas.

Wieczorem, przy dobrej pogodzie zagrał u nas łódzki zespół ZOŁOTAR, grający i śpiewający muzykę dawnych kresów Rzeczypospolitej.

Podczas spotkania 21 grudnia podsumowaliśmy trudny rok naszego działania i omówiliśmy plany na 2021.                           Sprawozdanie sporządzili: Daniel Fijałkowski i Paweł A. Fijałkowski

ROK 2021

 

FUNDACJA SŁOWIAŃSKA EKO-OSADA BRZOZÓWKA

Brzozówka 24 A, 96-214 Cielądz, pow. rawski, woj. łódzkie

KRS 0000658572 zarejestrowana 16 stycznia 2017

REGON: 366345244, NIP: 8351607418

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

w roku 2021

 

 

1. Działania organizacyjne

 

Fundacja kontynuowała zadania, których kolejny rok nie urealniała Fundacja-matka (ze względu na brak jakiejkolwiek działalności i pomysłów jej prezesa-dublera, KRS 583744), tym samym realizując porozumienie Zarządów obu Fundacji z 2 stycznia 2018 r. o udostępnieniu terenu społecznego centrum Eko-osady Brzozówka, wypełnialiśmy nasze cele statutowe.

Fundacja w tym roku nie podjęła działalności gospodarczej. Nie wpłynęły żadne wpłaty, zaś wszystkie działania były pracą społeczną aktywistów: rodziny A., P. i D. Fijałkowskich, Stefana Rybaka oraz grupy wolontariuszy.

 

2. Poszukiwanie funduszy

 

Członkowie Rady i Zarządu w osobach Daniela Fijałkowskiego, Pawła Fijałkowskiego i Stefana Rybaka, przy pomocy Agnieszki Maćkowiak-Fijałkowskiej, opracowali kilka projektów rozwoju obiektów w centrum Osady i działań edukacyjnych, które zostały przedłożone do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki”, a także Fundacji Orlen, oto one:

Projekt KONCERT WIOSENNY. Tak uzasadnialiśmy nasze zadanie we wniosku o grant do LGD: koncert, którego pierwsza edycja odbyła sie w 2021 roku, jest pomyślany jako coroczna prezentacja twórczości artystycznej grup i osób zamieszkałych lub związanych z naszą Gminą. Realizacja koncertu odbędzie sie w plenerze wsi Brzozówka, na terenie Eko-osady, gdzie znajduje się amfiteatr wiejski Pod Modrzewiami i estrada obok glinianej Kopuły Brzozowki. Na nasze koncerty przybywa zazwyczaj ok. 50 osób, mieszkańców wsi i gminy, a także gości naszej Fundacji, przybywajacych z daleka. Koncert w 2021 roku nagramy i umieścimy na naszej www:eko-brzozowka.pl, na https://www.facebook.com/cieladzcymbarka oraz na serwisach społecznosciowych oraz na platformie You Tube lub podobnej.

Poza walorem artystycznym, opublikowanie relacji i nagrań w Internecie przyczyni sie do promowania aktywności kulturalnej i przyrody naszej Gminy oraz obszaru Krainy Rawki. LGD odmówiła finansowania.

Projekt na kontynuowanie budowy EKO-STRAŻNICY złożyliśmy w Fundacji Orlen. Tak go uzasadnialiśmy: Celem jest integracja i aktywizacja społeczności lokalnej i innych grup i osób miłujących Przyrodę. Dlatego w naszej Eko-osadzie wszystkimi siłami budujemy społeczne centrum dobrych praktyk i debat pod nazwą EKO-STRAŻNICA. Na 28 lipca 2021 r. mamy wykonaną infrastrukturę: podłączenie do elektryczności, studnię z pompą i wodociągiem, eko-toaletę, małą oczyszczalnię ścieków, amfiteatr leśny, eksperymentalny budynek kopuły z gliny i słomy oraz uzbrojony fundament rzeczonego budynku EKO-STRAŻNICY, o pow. 35 m².

Wniosek ten nie uzyskał akceptacji, więc budowę kontynuowaliśmy pracą społeczną przy wsparciu rzeczowym (materiały budowlane i instalacyjne) aktywistów i pracy własnej.

W tym samym czasie wystąpiliśmy do LGD Kraina Rawki o grant 4 500 zł na sprzęt przeciwpożarowy
oraz zestaw pierwszej pomocy, w tym resuscytator, uzasadniając to
tym, że nasz teren jest zalesiony i trzeba mieć pod ręk
ą
sprzęt gaśniczy, zaś podczas imprez bywa u nas dużo osób i
trzeba mieć przy na terenie Amfiteatru pod Modrzewiami podstawowy
sprzęt medyczny. LGD odmówiła grantu, więc apteczkę i gaśnicę
kupi
li
Agnieszka i

P
aweł
Fijałkowscy.

Tak
więc opisane w tym sprawozdaniu działania zrealizowaliśmy
wyłącznie pracą społeczną wolontariuszy i aktywistów, wspieraną
bieżącymi wydatkami z kieszeni tychże. Tak jak w latach
poprzednich działaliśmy „non profit” i „pro publico bono”.

 

3. Kronika imprez kulturalnych ekologicznych i prozdrowotnych

W obliczu trwającej pandemii zaproponowaliśmy cykl imprez wzmacniających odporność psychofizyczną Człowieka. Tak anonsowaliśmy wydarzenia wiosenne: A my proponujemy budowanie odporności poprzez spotkania na świeżym powietrzu, udział w tworzeniu kultury, wspólne wczuwanie się w rytmy i wibracje Ziemi i całej Przyrody!

W maju i czerwcu 2021 zapraszamy na spotkania z budownictwem naturalnym: gawędy architektów, budowlanych i inwestorów oraz oglądanie budów realizowanych przez Osadników Eko-Brzozówki. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub na Fb. W maju nie maskujemy się i rozpędzamy chmury strachu poprzez sztukę i naturoterapie: 15 i 16 maja DNI KUNDALINI-JOGI I MUZYKI MEDYTACYJNEJ, prowadzi Dorota Zdrojewska. 22 i 23 maja zajęcia z Anną Wołoszyn – naturoterapeutą, a zarazem znawczynią pradawnych praktyk uzdrawiania, której zasadą jest: "Kluczem przy rytuałach jest wybaczenie sobie i innym! Magiczne działanie to jest tak zwana Magia Sympatyczna, czyli wejście w logikę ludu".

29 i 30 maja do naszej Osady przybyło kilkadziesiąt kobiet i mężczyzn (wiele ze swoimi dziećmi), którzy w kontakcie z przyrodą mieli okazję uzupełnić siły witalne oraz dowiedzieć się od naszych gości, jak w naturalny sposób zadbać o swoje zdrowie. Czas i miejsce były sprzyjające, bo według kosmologii Majów był to czas treceny związanej z uleczaniem. Nasza osada przykłada dużą wagę do ekologicznego i zdrowego trybu życia, czemu sprzyja fakt, że Eko-Brzozówka położona jest z dala od zgiełku miasta, w otoczeniu zieleni i terenów leśnych.
Prowadzącymi zajęcia byli:

- Ilona Olejnik, specjalizująca się w zdrowym odżywianiu, również kobiet w ciąży, podczas karmienia piersią i wieku dziecięcym, a także posiadająca wiedzę o porodach naturalnych,
- Robert Olejnik - podróżnik i uzdrowiciel zajmujący się między innymi kosmologią Majów oraz naturalnymi metodami leczenia,

- Radosław Świt – mistrz gry na gongu i multiinstrumentalista oraz twórca instrumentów muzycznych, w tym bębnów, zajmujący się również technikami rozwoju osobistego.

Szczególną rolę w zajęciach organizowanych przez naszą Fundację odgrywa zastosowanie konopi włóknistych (cannabis sativa), które na areale ok. 1 ha uprawiane na terenie Osady i w pobliżu przez Agnieszkę i Pawła Fijałkowskich. Gospodarze na przełomie maja i czerwca pokazywali gościom siew konopi, a następnie demonstrowali swoją uprawę w różnych stadiach wzrostu konopi. Latem goście własnoręcznie pomagali przy zbiorze liści i kwiatostanów, ich sortowaniu i suszeniu.

Lato powitaliśmy w Eko-Brzozówce 19 czerwca, kiedy to w Amfiteatrze pod Modrzewiami zagrała grupa KURAKAS, czyli nasi przyjaciele rodem z Peru i Ekwadoru. To był nasz doroczny koncert pamięci wszechstronnego artysty Mirko Fernandeza Sancheza (1956-2018), który ma u nas wielki szacunek i tablicę pamiątkową. Pamięć naszego Przyjaciela czcimy koncertem i wspominaniem co roku od 2018.

15 -17 lipca działaliśmy pod hasłem ŚCIEŻKA MAJAŃSKA. Były to zajęcia z nauczycielką kultury majańskiej Adrianą Rojas, która opowiedziała i przedstawiła nam znaczenie kalendarza Majów, rytuały uzdrawiania i oczyszczania emocji przy wieczornym ognisku. Podążając w zgodzie z energiami nowego cyklu rozwoju ludzkości, Adriana obecnie przeznacza swój czas na dzielenie się na różne sposoby dawną wiedzą plemion majańskich. Daje wykłady i prowadzi warsztaty na forach międzynarodowych w różnych instytucjach i organizacjach, które wspierają proces transformacji ludzkości. Przypomina, jak ważna jest praca z różnymi energiami, które współistnieją w ludzkim ciele i otaczającej nas przyrodzie.
Adriana jest również autorką książki "Dance of the Mayan energies", która została przetłumaczona na kilka języków.

24- 25 lipca odbyły się u nas doroczne DNI BUDOWNICTWA NATURALNEGO. Tematem było: Jak budować w czasie podwyżek cen? Był też pokaz budowy domu z materiałów naturalnych jednej z rodzin na terenie Osady oraz uzupełniana tynku glinianego na naszej Kopule.

30 lipca - 1 sierpnia trwały KONOPNE ŻNIWA, w tym wykład Jolanty Różyckiej o konopiach, dyskusja, degustacje konopnej herbatki i napoju z CBD, wyjścia w pole uprawne, gdzie kwitły i emitowały olejki eteryczne konopie odmian "futura" i "białobrzeskie", zbiór i suszenie wiech.

8 sierpnia odbyło się spotkanie z autorami książki o ważnych problemach współczesności "To się samo komentuje" - Grzegorzem Płaczkiem i Piotrem Szlachtowiczem. Przybyło na nie kilkadziesiąt zainteresowanych z naszej okolicy, którzy długo dyskutowali z autorami książki.

13 - 15 sierpnia ludzie przybyli do Eko-Brzozówki na DNI TERAPII NATURALNYCH. Zorganizowaliśmy je wspólnie z Agnieszką Czubak i Sebastianem Zboińskim z Instytutu Psychologii Stresu, którzy po raz kolejny poprowadzili u nas trening antystresowy oparty na jodze i muzyce relaksacyjnej.

Na zakończenie lata zorganizowaliśmy doroczne KONOPNE DOŻYNKI ARTYSTYCZNE: 4 września, grupa osadników i gości poszła na pole konopne, odległe 1 km od Kopuły. Była z nami Anna Hamela, wszechstronna artystka o etnicznych fascynacjach. Po wspólnym zbieraniu wiech konopnych Anna dała koncert, który był okraszony jej opowieściami o codzienności, sztuce i więzi z Ziemią. Artystka łączy w swojej twórczości piosenkę francuską, polską i słowiańskie klimaty szamańskie, zapowiedziała swój powrót do Eko-Brzozówki i warsztaty dla kobiet w naszej Kopule.

W naszych działaniach edukacji ekologicznej zastosowaliśmy też multimedia. Tak zaprosiliśmy na konferencję „KONOPIE W EKO-OSADZIE”: Oto pierwsza plenerowa konferencja popularnonaukowa z elementami praktycznej wiedzy o tej zdrowej i przydatnej w wielu dziedzinach gospodarki roślinie. Obecnie jej rola w budowaniu odporności zdrowotnej ludzi rośnie, tak, że konopie uchodzą za element polityki!Zapraszamy wszystkich: teoretyków i praktyków ochrony zdrowia, rolników i ogrodników, osoby cierpiące na przewlekłe choroby, którym mogą pomóc preparaty konopne. Studenci i uczniowie mile widziani na naszej internetowej konferencji.

Program: Wprowadzenie "konopiarza" - Paweł A. Fijałkowski z Eko-osady Brzozówka.

Jak uprawiam konopie na ziarno i co z nich produkuję? - Marek Nowicki, rolnik i producent wyrobów konopnych

Konopie jako roślina polityczna - Jolanta Różycka, niezależna edukatorka konopna.

Transmisja odbędzie się w Internecie, w sobotę 2 października 2021 od godz. 11.00 z Eko-osady Brzozówka i tamtejszego pola z dojrzałymi konopiami.

 

21 grudnia aktywiści naszej Fundacji i grupa mieszkańców Eko-osady Brzozówka podsumowali rok naszej działalności i omówili zamiary na rok 2022.

 

4. Projekty społeczne

21 listopada w mediach społecznych aktywiści naszej Fundacji wystąpili z następująca propozycją:

My proponujemy tworzenie spółdzielni spożywców (kooperatyw). To idea z XIX wieku, która dobrze sprawdziła się w Polsce rządzonej przez zaborców, gdy władze robiły wszystko, aby mieć naród na pasku. Dziś możemy to zrobić prosto: Każda grupa Wolnych z Łodzi czy innego miasta tworzy swój ośrodek na terenie posesji osoby zaprzyjaźnionej, najlepiej na wsi lub przedmieściu. Potrzebny jest solidny, strzeżony lokal na magazyn. Tam grupa umieszcza zapasy żywności, ziół, artykułów higienicznych, leków, baterii, oświetlenia itp. Każda osoba lub rodzina posiada swój zapas, odpowiednio oznaczony w magazynie oraz uwzględniony w ewidencji zapasów. Nad ewidencją i wydawaniem czuwa "opiekun" mieszkający na tej posesji. Dobrze aby był tam teren na spotkania treningowe. Ważne jest, aby taka inicjatywa była "non profit"! Koszty oblicza sie prosto: cena przygotowania magazynu (remont pomieszczenia, wstawienie zamków, kupno kontenera, klimatyzator) + koszty zakupu artykułów podzielone na ilość osób. Mogą też dojść niewielkie opłaty za elektryczność. To klasyczna spółdzielnia spożywców (niezarobkowa). Tak więc w razie rwania się łańcucha dostaw, każdy zgłasza potrzebę pobrania czegoś z zapasów i zostaje to wydane za pokwitowaniem. 

 

            Sprawozdanie sporządzili: Daniel Fijałkowski i Paweł A. Fijałkowski