Uwaga! Szykują na nas ustawę kagańcową: Trwają konsultacje społeczne w sprawie rządowego projektu ustawy, która jest próbą dania władzy prawnego instrumentu wprowadzania w praktyce obostrzeń stanu wojny, bez jego ogłaszania przez Sejm.

W naszym środowisku, przy współpracy z Fundacją Nowe Spektrum, powstało poniższe pismo protestacyjne. Kochani, przeciwdziałajmy takim zakusom na naszą wolność!

Możecie kopiować nasze pismo i je podpisać lub dodać swoje argumenty. My dostarczymy ten protest do MSWiA, ale możecie swoje, podpisane, protesty wysłać lub osobiście wręczyć wybranym (względnie nezależnym w poglądach) posłom lub senatorom, wyższym urzędnikom ministerstw, wójtom, radnym, burmistrzom i prezydentom miast i rzecznikowi praw obywatelskich, np. pismem w formie e-maila: biurorzecznika@brpo.gov.pl lub elektronicznie: https://serwis.epuap.gov.pl/mlpz/login?ORIGIN=login&APPID=50452F0050502F0053522F&COMPACT_MODE=true

A oto plik naszego pisma:

protest konsultacja-spol.-ust.-ochrona-lud.-26.09.2022

konsultacja-spol.-ust.-ochrona-lud.-26.09.2022

A teraz przegląd tego co nam aktualnie rządzący szykują w ustawie o oszukańczej nazwie „o ochronie ludności”:

Art. 43. 1. Ograniczenia, o których mowa w art. 42, mogą polegać na:

1) zawieszeniu działalności gospodarczej określonych przedsiębiorców;

2) nakazie lub zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju;

3) nakazaniu pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia;

4) całkowitej lub częściowej reglamentacji zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;

5) zakazie okresowego podwyższania cen na towary lub usługi określonego rodzaju;

6) nakazie stosowania cen ustalonych na towary lub usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania konsumentów;

7) obowiązku poddania się badaniom lekarskim, leczeniu oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów, niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych oraz skutków skażeń chemicznych i promieniotwórczych;

8) obowiązku poddania się kwarantannie;

9) obowiązku stosowania środków ochrony roślin lub innych środków zapobiegawczych niezbędnych do zwalczania organizmów szkodliwych dla ludzi, zwierząt lub roślin;

10) obowiązku stosowania określonych środków zapewniających ochronę środowiska;

11) obowiązku stosowania środków lub zabiegów niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

12) obowiązku opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeń;

13) dokonaniu przymusowych rozbiórek i wyburzeń budynków lub innych obiektów budowlanych albo ich części;

14) nakazie ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów;

15) nakazie lub zakazie przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;

16) zakazie organizowania lub przeprowadzania imprez masowych;

17) nakazie lub zakazie określonego sposobu przemieszczania się;

18) wykorzystaniu, bez zgody właściciela lub innej osoby uprawnionej, nieruchomości i rzeczy ruchomych;

19) zakazie prowadzenia strajku w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach;

20) ograniczeniu lub odstąpieniu od określonych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jednakże niepowodującym bezpośredniego narażenia życia lub zdrowia pracownika;

21) wykonywaniu świadczeń osobistych i rzeczowych określonych w art. 44 ust 1”.

 

 

Nasza riposta, skan pisma złozonego w MSWiA i jego treść:

Protest przeciw proj. ust. ochronie lud. 2022

Do: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Maciej Wąsik - Sekretarz Stanu

SPRZECIW w trybie konsultacji społecznych

Panie Ministrze,

w związku z projektem z dnia 31 sierpnia 2022 r. „ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej” [numer z wykazu: UD432], jako wolni Ludzie i obywatele Rzeczypospolitej, których w tytule projektu nazywacie „ludnością” oświadczamy, że takiej ochrony z Waszej strony nie potrzebujemy i sprzeciwiamy się planowanej ustawie i zwracamy uwagę na następujące zagrożenia wolności Człowieka i Obywatela, jakie ów projekt niesie:

  1. W momencie wejścia w życie nowej ustawy, tracą moc:

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897);

- Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, praw człowieka i obywatela (Dz. U. poz. 1955) – w części dotyczącej stanu klęski żywiołowej;

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856, z 2021 r. poz. 159 oraz z 2022 r. poz. 583);

- Ustawa z dnia 18 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 379 oraz z 2022 r. poz. 1561).

Część z nich dotyczyła m.in. wyrównywania strat majątkowych wynikających z ograniczenia praw człowieka, czy ograniczenia wolności. Projekt nowej Ustawy nie zakłada odszkodowań (wobec poniesionych strat majątkowych) dla przedsiębiorców i obywateli. Zawiera jedynie możliwość otrzymania pomocy ze względu na fakt wystąpienia klęski żywiołowej, co jest niesprawiedliwe, gdyż odszkodowania są zobowiązaniem prawnym a „otrzymywanie pomocy” łaską.

Projekt tej ustawy pomija aspekt społeczny, rodzinny, ekonomiczny i psychologiczny projektowanych ograniczeń. Zgłaszamy społeczny sprzeciw przeciw anulowaniu wyżej wymienionych czterech ustaw.

  1. Projekt ustawy w art. 30 zakłada wprowadzenie dwóch nowych stanów, które nie występują w Konstytucji RP (obecnie występuje stan wyjątkowy, stan wojny oraz stan klęski żywiołowej):

- stan pogotowia,

- stan zagrożenia, który może zostać wprowadzony rozporządzeniem na maksymalnie 30 dni, przy czym w projekcie Ustawy nie ma mowy, czy ten stan może zostać przedłużony. Taki stan można w tej sytuacji wprowadzać w nieskończoność, co stanowi ponownie zagrożenie dla naszych praw i wolności ludzkich i obywatelskich. Zgłaszamy społeczny sprzeciw przeciw takiemu zapisowi.

  1. Projekt tej ustawy zakłada wprowadzenie wyżej wymienionych dwóch nowych stanów, które nie występują w Konstytucji RP, także w sytuacji „możliwości wystąpienia zagrożenia”. Jest to poważny błąd logiczny: Otóż „możliwość zagrożenia” istnieje zawsze, gdyż nie żyjemy w świecie idealnym ale realnym i zawsze w Polsce może nastąpić klęska żywiołowa, polityczna lub społeczna. Ale tak jest od zawsze i wszędzie odkąd istnieją państwa. Ale to nie powód, aby z powodu „możliwości” ogłaszać stan zawieszający prawa i wolności obywatelskie. Zapis taki pozwoliłby na dowolną interpretację istnienia „możliwości” przez premiera lub wojewodę i w konsekwencji do nadużyć ze strony władzy. Zgłaszamy społeczny sprzeciw przeciw takiemu zapisowi.
  1. Chcecie projektowaną ustawę wprowadzić w życie 1 stycznia 2023. Zwykle ustawy wchodzą w życie w kilka dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Ustaw. Skąd w przypadku Waszego projektu ustawy pojawia się konkretna data jej wprowadzenia? Zgłaszamy społeczny sprzeciw przeciw takiemu zapisowi.
  1. Skąd, zgodnie z Art. 174, wynikają maksymalne limity wydatków budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań wynikających z planowanej Ustawy, przykładowo: w 2023 r. – 1 000 000 000 zł; w 2024 r. – 2 708  800 000 zł; w 2030 r. – 3 844 400 000 zł; w 2031 r. – 3 958 500 000 zł?

Na jakich wyliczeniach opierają się powyższe kwoty? Czy w ramach tych wydatków Ministerstwo planuje nabywanie środków technicznych przymusu wobec grup ludzi albo systemów inwigilacji elektronicznej wybranych ludzi?

  1. Żądamy wykreślenia z projektu tej ustawy całego art. 43, gdyż wyliczone tam 21 drastycznych ograniczeń i nakazów wyraźnie dotyczą stanu wojny i nie mają nic wspólnego z „ochroną ludności”. Zaś stan wojny jest ostatecznością w obliczu obcej agresji i uchwałę o wprowadzeniu takiego stanu podejmuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a jeśli ten nie może zebrać się na posiedzenie, to postanawia o tym Prezydent. Nie można tak groźnej w skutkach decyzji zostawiać w ręku premiera a tym bardziej wojewodów!

Stojąc na straży Konstytucji RP, niepodległości Polek i Polaków oraz praw Człowieka i obywatela zgłaszamy swój społeczny sprzeciw wobec projektu tej ustawy, żądając zaniechania prac nad skrytykowanym w niniejszym piśmie projektem i nie kierowania go do Sejmu!

Suwereni Rzeczypospolitej Polskiej:

L.P.               Imię i Nazwisko adres lub PESEL

1                   PAWEŁ A. FIJAŁKOWSKI,  Brzozówka 25. 96-214 Cielądz